Sisäpiirihallinto ja johdon osakeomistukset

SisäpiirihallintoSisäpiirihallinnossaan Asiakastieto noudattaa Markkinoiden väärinkäytösasetusta, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä sitä täydentäviä yhtiön omia, hallituksen hyväksymiä sisäpiiriohjeita. Luetteloa johtotehtävissä olevista henkilöistä (ilmoitusvelvolliset) ja heidän lähipiiristään ja hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Yhtiö pitää rekisteriä taloudellista informaatiota saavista henkilöistä, jotka osallistuvat yhtiön tilinpäätösten ja osavuosikatsausten valmisteluun.

Kaupankäynti on kiellettyä aina, kun henkilöllä on hallussaan yhtiötä tai sen arvopaperia koskevaa sisäpiirintietoa. Lisäksi kaupankäynti on yhtiön johtotehtävissä toimivien ja yhtiön tilinpäätösten ja osavuosikatsausten valmisteluun osallistuvien osalta kiellettyä alla tarkemmin kuvatun ”suljetun ikkunan” aikana riippumatta siitä, onko henkilöllä tuolloin hallussaan sisäpiirintietoa.

Edellä mainitut eivät saa tehdä liiketoimia listayhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen listayhtiön taloudellisen raportin julkistamista (suljettu ajanjakso).

Johtotehtävissä toimivat henkilöt Johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi on yhtiössä määritelty (ilmoitusvelvolliset):

Listayhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki liiketoimensa listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia heidän omaan lukuunsa tehtyjä kyseisen listayhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia. Ilmoitusvelvollisuus koskee millä tahansa markkinapaikalla tai markkinapaikkojen ulkopuolella tehtyjä liiketoimia.

Tiedot johtotehtävissä olevien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä sisäpiiriläisten ja heidän tekemistä liiketoimista ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa localhost.

Tiedot johtotehtävissä toimivien ja lähipiirin omistuksista ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa localhost. Tiedot ovat myös nähtävillä Euroclear Finland Oy:n tiloissa, osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 00101 Helsinki.

Lisätietoa yhtiön johdon yhteissijoitusjärjestelyistä ja sitoumuksista merkitä yhtiön osakkeita on sivulla toimitusjohtaja ja johtoryhmä.
Pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset Yhtiöllä ei ole pysyvää yhtiökohtaista rekisteriä.

Hanke- ja tapahtumakohtaiset rekisteritHankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan jokaiselle sisäpiiriprojektille erillisen päätöksen perusteella. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään henkilöt, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa yhtiöön sekä sellaiset ulkopuolisen yhtiön edustajat, osakkeenomistajat ja viranomaiset, joilla on projektia koskevaa tietoa ja/tai pääsy hankekohtaiseen sisäpiirintietoon ja/tai henkilöt, joiden tehtävänä on hankkeen toteuttaminen.

Taloudellisen raportin valmisteluun osallistuvat henkilöt

Yhtiö on määritellyt taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt. Yhtiö pitää rekisteriä taloudellista informaatiota saavista henkilöistä, jotka osallistuvat yhtiön tilinpäätösten ja osavuosikatsausten valmisteluun.

Johdon osakeomistuksetAsiakastieto Group Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa Asiakastieto Group Oyj:n edellisen kuukauden viimeisen päivän osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Henkilö Omistus 31.12.2019
Carpén Petri
Johansson Martin
Kuusisto Tiina
Lapveteläinen Patrick [1] 10 000
– Lähipiirin omistukset 8 000
Månsson Carl-Magnus
Nikkilä Petri
Yhteensä 18 000

[1] hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Henkilö Omistus 31.12.2019
Hane Siri 1 450
Karemo Mikko 11 423
Koivula Heikki 23 429
Olofsson Jörgen 800
Preger Victoria 1 500
Ruuska Jukka [2] 80 244
Stråhlman Elina 1 500
Werner Karl-Johan 1 500
Ylipekkala Heikki 4 250
Öhlander Eleonor 1 500
Yhteensä 127 596

[2] toimitusjohtaja

Johdon liiketoimet