Palkitseminen

Hallituksen hyväksymä palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus päättää Toimitusjohtajan ja Johtoryhmän peruspalkasta ja luontoiseduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisesta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Hallituksen hyväksymän johdon kannustinjärjestelmän mukaisesti Toimitusjohtajan, Yhtiön ja Johtoryhmän palkat koostuvat kiinteästä peruspalkasta, luontaiseduista, vuosittaisista lyhyen aikavälin kannustimista sekä pitkän aikavälin kannustimista, kuten osake-palkkiojärjestelmästä ja eläkejärjestelyistä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Hallitus on päättänyt Yhtiön johdolle suunnatusta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu Yhtiön johdon henkilökohtaisiin sijoituksiin Asiakastiedon osakkeisiin sekä Yhtiön johdon mahdollisuuteen saada lisää osakkeita palkkiona pitkän aikavälin tavoitteiden täyttymisen sekä Yhtiöön sitoutumisen perusteella. Osallistuakseen kannustinjärjestelmiin ja saadakseen palkkion, Yhtiön johdon on hankittava Hallituksen määrittelemä määrä osakkeita. Hallituksen määrittelemän määrän ylittävät osakkeet eivät oikeuta palkkioon. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluu siten kaksi elementtiä: 1) suoritusperusteinen osakeohjelma ja 2) lisäosakeohjelma.

Pitkän aikavälin palkkiota ei yleensä makseta, jos työ- tai palvelussuhde on päättynyt ennen palkkion maksamista. Palkkiot maksetaan osin osakkeina ja osin rahana. Rahapalkkion määrän on tarkoitus kattaa palkkioon liittyvät verot ja verotukseen liittyvät maksut.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään osallistuvan tulee pitää hallussaan ainakin 50 prosenttia kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Edellä mainittu määrä osakkeita tulee pitää hallussa niin kauan, kun järjestelmään osallistuva on Asiakastiedon palveluksessa.

Järjestelmät on suunnattu noin kymmenelle Yhtiön avainhenkilölle, mukaan lukien kaikki Johtoryhmän jäsenet. Suoritusperusteisen osakeohjelman ja lisäosakeohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arvoltaan enintään 127 500 Yhtiön osaketta sisältäen myös rahapalkkion määrän laskettuna Yhtiön listautumisen yhteydessä järjestettävän henkilöstöannin alustavan hintavälin alimmalla hinnalla ja olettaen, että suoritusperusteisen osakeohjelman maksimikriteerit saavutetaan täysmääräisesti.

Lisäosakeohjelma 2015

Yhtiön johto on sitoutunut merkitsemään Henkilöstöosakkeita, mikä on ehtona osallistumiselle pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Lisäosakeohjelman puitteissa merkityt Henkilöstöosakkeet oikeuttaa johdon jäsenen saamaan palkkiona yhden lisäosakkeen (niin sanotut ”matching shares”) jokaista lisäosakeohjelman puitteissa merkittyä Henkilöstöosaketta kohden neljän vuoden kuluttua edellyttäen, että järjestelmän puitteissa hankitut osakkeet ovat yhä järjestelmään osallistuvan johdon jäsenen hallussa ja työ- tai palvelussuhde Yhtiön kanssa edelleen tuolloin jatkuu.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2015

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisältää lisäksi mahdollisuuden ansaita lisää Osakkeita perustuen tulostavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen palkkio jaksolta maaliskuu 2015 – maaliskuu 2018 perustuu Asiakastiedon osingolla korjattuun osakkeenomistajille tulevan kokonaistuoton määrään. Mahdollisesti ansaittu palkkio maksetaan osallistujille ansaintajakson päätyttyä. Asiakastiedon Hallitus päättää erikseen seuraavista palkkioiden perusteena olevista jaksoista, niihin osallistuvista johdon jäsenistä ja jaksojen tulostavoitteista. Pitkän aikavälin palkkiota ei yleensä makseta, jos johdon jäsenen työ- tai palvelussuhde on päättynyt ennen palkkion maksamista. Palkkiot maksetaan osin Osakkeina ja osin rahana. Rahapalkkion määrän on tarkoitus kattaa palkkioon liittyvät verot ja verotukseen liittyvät maksut.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään osallistuvan tulee pitää hallussaan ainakin 50 prosenttia kaikista järjestelmän perusteella saamistaan Osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Edellä mainittu määrä Osakkeita tulee pitää hallussa niin kauan, kun järjestelmään osallistuva on Asiakastiedon palveluksessa.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2016

Yhtiön hallitus on kesäkuussa 2016 hyväksynyt Suoritusperusteisen osakeohjelman 2016 jaksolle 1.7.2016 – 31.12.2018. Osakeohjelma vastaa sisällöltään ja ehdoiltaan vuosille 2015 – 2018 hyväksyttyä ohjelmaa.