Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella Hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen sekä hallituksen valiokuntien sekä osakkeenomista-jien nimitystoimikuntaan palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallitus ja sen jäsenet ylläpitävät ja edustavat riittävää Yhtiön tarpeita vastaavaa asiantuntemusta, tietämystä sekä pätevyyttä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Kolme jäsenistä koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista. Asiantuntijajäseninä toimivat Yhtiön Hallituksen puheenjohtaja sekä Hallituksen nimittämä henkilö toimivat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kahtena muuna jäsenenä.

Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Kuitenkin mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.